Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Görev Tanımları

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

GÖREV TANIMLARI

 

MÜDÜR:

 1. Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
 2. Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,
 3. Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,
 4. Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
 5. Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak,
 6. Ulusal ve uluslararası ortak sertifika, ön-lisans, lisans ve lisansüstü programlarda görev alacak akademik personeli belirlemek ve görevlendirilmesi için Rektörlüğe sunmak,
 7. Üniversitenin uzaktan eğitim ile ilgili anlaşma yaptığı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca açılan sertifika, ön-lisans, lisans ve lisansüstü programlarda görev alacak yöneticiler ile teknik ve idari personeli görevlendirmek,
 8. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olması, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ve bu Kanun çerçevesinde yapılması gereken diğer işlemlerden   sorumlu olmaktır.

 

MÜDÜR YARDIMCISI:

 1. Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
 2. Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,
 3. Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılımları için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,
 4. Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,
 5. Merkez için ihtiyaç duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
 6. Merkezin faaliyetleri doğrultusunda mali konulara ilişkin kararlar almak.